bpost wordt een internationale e-commerce logistiekspeler

 • Tijdens de Capital Markets Day zal bpost zijn geherdefinieerde visie voor 2022 schetsen, evenals zijn drie strategische prioriteiten en de doelstellingen op middellange termijn voor de periode 2018-2022. 
 • Dankzij deze visie kan bpost de snelle en volledige omvorming van de postsector in België en in het buitenland het hoofd bieden.
 • bpost heeft als doel om tegen 2022 een internationale e-commerce logistiekspeler te zijn, waarbij 45% van de inkomsten voortkomen uit activiteiten buiten België en 60 % van de inkomsten worden gegenereerd door pakjes- en logistiekactiviteiten.
 • Deze transformatie laat bpost toe een efficiënte leverancier te blijven van post-, retail- en publieke diensten in België.

Dankzij zijn transformatie de voorbije jaren heeft bpost nu voet aan de grond in de uitgekozen markten via organische groei, overnames en belangrijke partnerschappen en wordt het geleid door een onlangs aangesteld managementteam met verantwoordelijkheden op elk niveau van financiële resultaten. 

Aangezien de omgeving en de behoeften van de klanten snel veranderen, staan de traditionele activiteiten van bpost onder druk en daalt het postvolume steeds sneller (tot -7 % in 2018). Daarom moet bpost de vruchten plukken van de indrukwekkende groei van pakjes (+28 % in 2017) en de groei in logistieke activiteiten gekoppeld aan e-commerce in België-Nederland (Be-Ne regio), Europa, Noord-Amerika en Azië. De Capital Markets Day van bpost is het moment bij uitstek om de markten te informeren over het lange termijn traject dat het management moet toelaten om winst te genereren  om in staat te zijn het dividend te behouden.

"Onze Visie 2022 houdt in dat we verder gaan dan enkel postbedeling. We willen een in België gevestigde en efficiënte wereldwijde logistiekspeler voor e-commerce worden" zegt, Koen Van Gerven, CEO van bpost Group "Onze transformatie zet zich dus voort, om ons aan te passen aan de veranderende klantenbehoeften in onze snel evoluerende omgeving en Be-Ne regio en zo een duurzame toekomst voor het bedrijf te garanderen. "

Om te slagen focust bpost op drie strategische ambities:

1. Een efficiënte leverancier blijven van post-, retail- en overheidsdiensten 

bpost streeft ernaar om de klanten een betrouwbare universele postdienst te leveren en om tegelijkertijd een duurzame kasstroom uit deze activiteit te waarborgen. "De verwachte daling van het postvolume, die tot -9 % zou kunnen oplopen tegen 2022, zal meer en meer worden gecompenseerd door prijsherzieningen en bijkomende productiviteitsverbeteringen dankzij de vermindering van onze kosten", zegt Kurt Pierloot, CEO Mail & Retail. bpost zal onder meer een gedifferentieerd gamma van postproducten aanbieden om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van de klanten. De succesvolle heronderhandeling van het beheerscontract en de persconcessies, voorzien voor eind 2020, zal essentieel zijn om deze diensten doeltreffend en blijvend te kunnen blijven aanbieden. 

2. Winstgevende groei in de sector van de pakjes en logistiek in Europa en Azië

"De visie van bpost bestaat erin de vruchten te blijven plukken van de groei van de pakjes in zijn uitgebreide thuisregio "België-Nederland" voor de 'last mile'-levering van de pakjes", vat Luc Cloet, CEO Parcels & Logistics Europe and Asia, samen. bpost lanceerde een reeks initiatieven, zoals onder meer een geïntegreerd Be-Ne pakjesaanbod, waarbij het zijn partnerschap met DHL naar een hoger niveau tilt, een gedifferentieerd prijsbeleid en partnerschappen met belangrijke e-tailers. Deze initiatieven zullen verder worden ondersteund door een voortdurend geoptimaliseerd operationeel model voor pakjes, een verhoogde sorteercapaciteit en een gespecialiseerde infrastructuur. Tegelijkertijd wordt gestreefd naar kostensynergieën met de postbedeling. Door verder te bouwen op zijn positie in Be-Ne en de knowhow van Radial, streeft bpost ernaar selectief uit te breiden in logistieke oplossingen voor e-commerce in Europa, om zodoende winstgevende groei te realiseren (+10% jaarlijks).

3. De stelling van de investeringen in Radial in Noord Amerika concretiseren.

"bpost heeft een traject uitgestippeld om Radial om te vormen tot een toonaangevende speler op de veelbelovende Amerikaanse markt voor e-commercelogistiek, teneinde tegen 2022 een EBITDA-bijdrage van 100 tot 120 miljoen dollar te kunnen bereiken", zegt Pierre Winand, CEO Parcels & Logistics North America. De voornaamste aandachtspunten is het herstellen van de omzetstijging door de klant op de eerste plaats te zetten en zo het klantenverlies terug te dringen en nieuwe contracten binnenhalen o.m. door kruisverkoop. Deze ambitie wordt verder ondersteund door programma's voor productiviteitsverbetering en vastgestelde besparingsmogelijkheden in ondersteunende functies.

De strategische prioriteiten worden weerspiegeld in herziene financiële doelstellingen op middellange termijn voor bpost group op een organische basis. Belangrijke elementen zijn onder andere:

 • Genormaliseerde EBIT 2018: Ambitie om een genormaliseerde EBITDA onderaan de vork van 560 tot 600 miljoen euro te bereiken gelijk aan een genormaliseerde EBIT tussen 400 en 440 miljoen euro.
 • Genormaliseerde EBIT 2019-2022: Ambitie om een organische genormaliseerde EBIT te bereiken tussen 390 en 440 miljoen euro, waarbij we verwachten in 2019 onderaan de vork te zullen zitten, op basis van:
  • Een daling van het postvolume die geleidelijk aan -9 % bereikt tegen 2022, gedeeltelijk gecompenseerd door een hoger prijs/mix effect (ca. 50 % van de volumedaling) en productiviteitsverbeteringen dankzij opties voor kostenbesparingen.
  • Een volumegroei van de Be-Ne pakjes met dubbele cijfers, gedeeltelijk gecompenseerd door een prijs/mix tussen -3 % en -6 %, en 
  • Een organische inkomstengroei van ongeveer 10% in Europese e-commerce logistiek
  • Een jaarlijkse omzetgroei voor Radial van +7-9 % tussen 2019 en 2022 en een EBITDA-bijdrage tussen 100 en 120 miljoen dollar tegen 2022

Het management verbindt zich ertoe winst te behalen waardoor het bedrijf in staat is het dividend te behouden. Het uitkeringsbeleid blijft ongewijzigd, met minstens 85 % uitbetaling van BGAAP-nettowinst.

Op 20 juni 2018 kreeg bpost door Standard & Poor's publiekelijk een lange en korte termijn kredietrating van resp. A en A-1. Deze rating reflecteert de verwachting dat bpost 's visie en strategie  zullen bijdragen tot een solide financieel profiel. Deze rating zal bpost in staat stellen om onder de beste omstandigheden de overname van Radial te herfinancieren via een obligatie uitgifte op de schuldenmarkt.

"bpost kan rekenen op heel wat ervaring in succesvolle transformatie. Daarnaast is operationele uitmuntendheid reeds meer dan 10 jaar verankerd in alle lagen van het bedrijf met alle stakeholders" besluit Koen Van Gerven. "Ik ben tevreden dat we een sterk managementteam hebben en ik vertrouw erop dat zij ons succesvol door deze volgende fase van onze transformatie zullen leiden, weliswaar met  wel bepaald agenda in de verschillende departementen, maar met een duidelijke en gedeelde visie 2022 voor onze groep".
De informatie in dit document kan op de toekomst gerichte verklaringen bevatten , die gebaseerd zijn op de huidige toekomstverwachtingen van het management over toekomstige gebeurtenissen. Door de aard ervan houden op de toekomst gerichte verklaringen geen garanties in m.b.t. toekomstige prestaties en houden ze gekende en ongekende risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren in omdat ze betrekking hebben op gebeurtenissen of afhangen van omstandigheden die zullen plaatsvinden in de toekomst en die al dan niet onder de controle van het Bedrijf vallen. Dergelijke factoren kunnen aanleiding geven tot resultaten, prestaties of ontwikkelingen die aanzienlijk verschillen van deze die door dergelijke op de toekomst gerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Dientengevolge wordt niet gewaarborgd dat dergelijke op de toekomst gerichte verklaringen correct zullen blijken te zijn. Ze worden pas relevant op de datum van de Presentatie en het Bedrijf legt zich geen verplichting op om de in dit verslag opgenomen op de toekomst gerichte verklaringen bij te werken zodat ze de werkelijke resultaten, veranderingen in aannames of veranderingen in factoren die betrekking hebben op deze verklaringen, zouden weerspiegelen.
Infografiek

Investeerders Voorwetenschap
Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel